Friday, February 27, 2009

pananaliksik sa filipino

“Pananaliksik sa Filipino”
Mga Kasapi:
Inere, Christine Joy
Orina, Jobelle
Garcia, Darien Rose
Concepcion, Noeli
Dellomos, Richelle
1-LAM

I. Big Panimula
a. Panukalang Pahayag

Masama ang epekto ng pagteteks sa ating wika para sa mga estudyante ng 1-lam sa UST College of Commerce..

b. Paglalahad ng Suliranin
Ang pananaliksik na ito ay patungkol sa masamang epekto sa ating wika ng pagteteks. Naobserbahan ng aming grupo na karamihan o di kaya ay halos lahat ng estudyante na kabilang sa 1-LAM ay nakakalimutan o pinababayaan ang tamang paggamit ng ating wika. Hindi na nila ito pinapahalagahan at madalas ay hinahalo pa ito sa wikang banyaga.. Nais sana ng grupo naming na baguhin ang sitwasyong ito. Ano kaya ang dahilan kung bakit naging ganto ang sitwasyon? Anu-ano kaya ang mga maaari naming gawin upang masolusonan ito? Sa paanong paraan naming ito mababago? Ano ang magiging impluwensya ng aming pananaliksik? Sapat na ba ang aming gagawing pananaliksik para malutas ito? Ito ang ilan sa mga tanong na nilalayon sagutin ng aming grupo upang makatulong sa pag-unlad ng ating wika.

c. Rebyu o Pag-aaral
Sa kasamaang palad ay nabigo kami sa paghahanap ng mga libro o kahit ibang klase ng mga babasahin na makakatulong sa aming pananaliksik. Ngunit kami ay nakahanap ng ilang artikulo sa internet na sumusuporta sa aming pananaliksik. Ang mga artikulong “does text messaging harm students’ writing skills” na isinulat ni Sara Ring, “text messages harm written language” at “technology marches ahead, grammar gets worse” ay nagsasabi na kitang-kita na ang masamang epekto na dinudulot nang pagteteks. Ang tatlong artikulo na ito ay tumatalakay sa paghina ng mga kabataan, hindi lamang sa Pilipinas ngunit pati na rin sa ibang parte ng mundo, sa paggamit at pagsulat ng kanilang lenggwahe. Nakita rin namin ang artikulo na “wikang Filipino at ang Paghabi nito sa kamalayan ng mga Pilipino” na nagpapahalaga sa ating wika. Sa katunayan ay nakahanap kami ng isa ring pananaliksik na tumatalakay rin sa mga epekto ng pagteteks na may pamagat na “effects of text messaging on Filipino Culture.”

d. Layunin
Nais naming maimpluwensiyahan ang mga estudyante na pahalagahan at gamitin nang tama ang ating wika. Nais naming ipakita sa kanila ang importansya ng ating wika at ito ay dapat na ginagamit nang tama. Isa din sa layunin ng aming grupo ay mabigyang impormasyon ang iba pang mga kabataan sa Pilipinas na patuloy na ginagamit ang ating wika sa di-tamang paraan. Sa pamamagitan ng aming pananaliksik ay makakatulong na makita nang mga kabataan ang kagandahan ng ating wika.
Ang pangkahalatang layunin nang aming grupo ay mabalik ang ating wika sa dati nitong kalidad. Layunin naming na mabigyang impormasyon ang mga kabataan sa kahalagahan ng ating wika at sa masamang epekto na naidudulot nang ating mga gawa sa ating wika.

e. Halaga
Ang pananaliksik na ito ay nalalayon na mabigyang importansya ang ating wika. Maaaring makapulot ang ibang tao ng kaalaman sa pamamagitan ng aming pananaliksik. Maaari itong maging kasangkapan upang lubos nating mapaganda ang ating wika. Sa pamamagitan ng aming gagawing pag-aaral ay matutulungan na makita ng kabataan na hindi natin dapat ito binabalewala.
Mahalaga ang aming pananaliksik dahil ito ay nagbibigay ng karagdagang impormasyon na kakailanganin ng mga kabataan upang malaman nila ang ginagawa nilang mali . Sa pamamagitan ng aming pananaliksik ay maari kaming makatulong na mapabuti ang sitwayon ngayon ng ating wika.

f. Konseptuwal na Balangkas

g. Metodolohiya
Ang aming grupo ay nais gumamit ng iba’t-ibang metodolohiya upang maisagawa ang aming pananaliksik. Nais naming magkaroon ng mga interbyu o di kaya ay survey upang aming malaman ang iba’t-ibang opinion ng aming mga kamag-aral ukol sa usaping ito.. Sa pamamagitan nito ay makikita din namin kung paano nila pinapahalagahan ang ating wika. Ang isa pang paraan ng pananaliksik na nais namin gawin ay sa pamamagitan ng pagkuha ng impormasyon sa mga libro at sa ating teknolohiya. Ang paraan na ito ay aming isinama upang makakalap pa ng karagdagang impormasyon na maaaring magamit na halaw sa mga babasahin na mayroon nang katibayan. Importante rin na gamitin naming ang aming obserbasyon na basehan sa paggawa ng aming pananaliksik.

h. Saklaw at Delimitasyon
Ang napili naming saklaw ay aming binase sa panahon na naka-ukol upang magawa ang pananaliksik. Dahilan sa maikli na panahon na nakalaan dito ay napagdesisyunan namin ang mga estudyante lamang ng 1-LAM sa UST Kolehiyo ng Komersiyo ang pag-aralan at pag-ukulan ng mga interbiyu at survey. Bukod dito, napag-usapan din namin na sa maraming masamang epekto ng pagteteks sa ating wika ay nais lamang naming talakayin ang maling paggamit ng ating wika, hindi pagbibigay kahalagahan ng kabataan dito, ang pagkawala ng kagandahan nito at ang posibilidad na dahil sa pagteteks ay mapigilan ang pagkakataong umunlad ang ating wika.

i. Daloy ng pag-aaral
Ang unang parte ng aming pananaliksik ay tatalakay sa introduksyon ng aming paksa. Ipapaliwanag nito ang kaligiran ng paksa na aming nais talakayan. Ang pangalawang parte ng aming big katawan ay hinati namin sa tatlo. Ang unang kabanata ay tatalakay sa mga obserbasyon na ginawa ng aming grupo. Nais naming isama ang obserbasyon dahil importanteng maipahayag naming ang aming mga napapansin at opinyon. Ang pangalawang kabanata ay ilalaan namin para sa resulta ng aming mga isinagawang survey. Ito ang magsisilbing konkreto na halimbawa o katibayan na susuporta sa aming paksa. At ang pangatlong kabanata ay para sa mga impormasyong maari namin makuha mula sa mga aklat, babasahin at sa pamamagitan ng teknolohiya.

II. Big Katawan
a. Small Panimula
Ang aming paksa ay tumatalakay sa mga masamang epekto ng pagteteks sa ating wika. Naobserbahan namin ang maling paggamit ng mga kabataan sa ating wika ngayon at alam din naming nakakaapekto na ito sa ating wika. Mayroon ngang magagandang epekto ang pagteteks sa ating wika ngunit nais naming talakayin ang mas kapansin-pansin na masasamang epekto nito.
Ang aming pananaliksik ay nakatutok lamang sa mga estudyante ng 1-LAM sa UST College of Commerce. Ito ay nakatutok lamang sa 1-LAM sapagkat sila ang napili namin upang magsilbing simbolo ng mga kabataan sa Pilipinas na ginagamit sa pagteteks an gating wika. Ang sitwasyong aming tinatalakay ay nakabase sa sitwasyong aming nakikita sa ngayon at ang maaari pang maging resulta nito sa hinaharap.
Ito ay aming isinagawa sa pamamagitan ng aming mga obserbasyon at mga datos na aming makukuha na makakapagpatunay na mayroon ngang masamang epekto sa wika ang pagteteks. Ang pananaliksik na ito ay aming gagawin upang imulat ang mata ng mga kabataan sa mga maaaring maging epekto ng kanilang mga aksyon. Layon nito na baguhin ang sitwasyon ng kasalukuyan at ang maaring maging eksena ng hinaharap.

b. Small Katawan
*Unang Kabanata*

Ito ay aming ilalaan sa mga naging obserbasyon ng grupo na mayroong kinalaman sa aming napiling paksa. Aming naobserbahan na totoo ngang maraming kabataan ngayon na gumagamit ng ating wika sa pagteteks. Ang ating wika ay mas nais nilang gamitin sapagkat sila ay mas kumportable dito at mas napapaliwanag nila ng mabuti ang kanilang nais sabihin sa tuwing ito ang kanilang gamit.
Sa aming obserbasyon ay kapansin-pansin talaga ang masasamang naidudulot ng pagteteks sa ating wika.. Madalas na nagtitipid na sila ng salita. Marahil ay hindi naman masama ang pagtitipid ng salita sa tuwing tayo ay nagteteks ngunit hindi naman nararapat na kahit sa ating pagsulat ay tinitipid natin ang ating mga salita.
Isa pang aming naobserbahan ay ang pagsasawalang halaga ng mga kabataan ngayon sa ating wika. Hindi na nila inaalintana kahit na ito ay nagagamit na nila sa maling pamamaraan.
Ilan lamang ito sa mga obserbasyon naming na nakasentro sa 1-LAM. Ang mga resulta ng aming obserbasyon ay lumalabas ang pagsuporta sa aming nais patunayan sa mga kabataan.

*Pangalawang Kabanata*
Ang parte na ito n gaming pananaliksik ay aming inilaan upang ipakita sa inyo ang naging resulta n gaming isinagawang survey.
Wika na ginagamit ng mga mag-aral nang 1-LAM sa pagteteks

Nakita naming higit sa kalahati ng klase ang gumagamit ng salitang Filipino sa kanilang pagteteks at halos sampung mag-aaral lamang ang nagsabing ingles ang kanilang wika na ginagamit. Ipinapakita nito na talagang malaki ang nagiging impluwensiya ng ating pagteteks sa paggamit natin sa ating wika.

Ipinapakita ng illustrasyon na marami sa mga kabataan ngayon ay ipinaghahalo ang dalawang wika sa kanilang pagteteks. Ito ay nagkakaroon ng negatibong resulta hindi lamang sa wikang Filipino ngunit pati na rin sa wikang Ingles. Dahil sa madalas na pagsasama ng mga kabataan sa dalawang wika ay malaki ang posibilidad na humina ang bokabularyo nila sa isa sa dalawang wika at diretso nilang tagalugin ang mga salitang Ingles. Isang halimbawa nito ay ang ginagawa nil sa salitang “research” na kapag tinagalog ay nagiging “risirts” na hindi angkop dahil ito ay dapat na pananaliksik.

Lumalabas rin sa aming survey na totoo ngang naaapektuhan ng pagteteks ang paggamit natin sa ating wika. Ayon sa kanila ay naapektuhan na nito ang paggamit nila sa ating wika sapagkat madalas na silang magkamali sa pagsusulat ng ating wika, humihina na ang kaalaman o bokabularyo nila ukol dito at alam nilang ginagamit na nila ang ating wika sa maling paraan. Sila ay umayon na marahil ay malaki talaga ang naging epekto ng pagteteks sa ating wika ngunit sa halip na positibo ang idulot nitong epekto sa atin ay nagiging negatibo ito.

*Pangatlong Kabanata*
Kaunti lamang ang mga nakuha naming basehan at makakapagbigay ng impormasyon. Sinubukan ng aming grupo na maghanap ng mga libro na maari naming magamit sa aming pananaliksik pati na rin mga babasahin ngunit nabigo kami sa paghahanap. Sa halip na tumigil sa paghahanap ay sinubukan naming maghanap sa internet at gumamit ng teknolohiya. Nakakita kami ditto ng kaunting impormasyon na nakatulong sa aming pananaliksik. Napag-alaman naming na hindi lamang pala ang wika natin ang naapektuhan ng pagteteks ngunit pati ang wika sa ibang bansa. Ayon sa kanila ay nawawalan nang kagalingan ang mga estudyante ngayon pagdating sa pagsulat. Madalas kung paano sila magteks ay sa ganoong paraan din sila nagsusulat. Hindi lamang ang ating wika ang naapektuhan nang pagteteks dahil nakahanap kami ng isang artikulo na nagsasabing pati ang kultura ay naapektuhan na nito. Malaki ang impluwensiya n gating wika sa ating mga Pilipino kaya dapat itong ingatan. Lubha na daw na nakakasama ang “text messaging” na ito sa lenggwahe natin.

III. Big Pangwakas
a. Small Pangwakas

Napatunayan naming base sa mga datos na aming nakuha na malaki ang nagiging impluwensiya ng paggamit natin nang Filipino sa pagteteks sa paggamit natin dito sa pagsusulat. Napansin naming na kadalasan kung paano nila ito ginagamit sa tuwing sila ay nagteteks ay ganoon din ang paggamit nila dito kahit pa sa normal na pagsulat pakikipag-usap nila. Mayroon din namang mga positibong epekto sa atin ang pagteteks sa wikang Filipino ngunit lubha nang kapansin-pansin ang mga negatibo nitong epekto at hindi na ito dapat pang pinapatagal dahil maaari nitong masira ang ating wika mismo.
Ang sitwasyon ay umabot na sa ganito sapagkat hinayaan natin itong mangyari. Hindi natin nilagyan ng limitasyon ang ating sarili hindi laman sa pagteteks ngunit pati na din sa paggamit nito. Naisipan naming marahil sa pamamagitan ng pananaliksik na ito ay mahikayat naming ang aming kapwa mag-aaral at ang iba pang kabataan na gamitin ng tama ang ating wika. Umaasa kami na mahihikayat naming silang baguhin ang kanilang nakasanayan. Mababago natin ang sitwasyon na ito kung magsisimula tayo sa ating sarili. Bakit hindi kaya tayo magsimula sa ating sarili upang gayahin tayo o maging halimbawa sa iba. Ngunit hindi pa rin sapat ang pananaliksik na ito upang mabago ito. Marami pa namang paraan upang mabago ito at maaari natin itong subukan upang makatulong sa ating wika.

b. Kongklusyon
Meron din namang magagandang epekto sa atin at sa ating wika ang pagteteks ngunit dahl na rin sa ating mga ginagawa ay nagiging masama ang epekto nito. Sumasang-ayon ang aming grupo na mayroong masasamang epekto ang pagteteks sa ating wika dahil ito ay kitang-kita naman naming. Ngunit hindi naman naming sinasabing puro masam lamang ang epekto nito sa ating wika. Kung magiging responsable lamang tayo sa ating mga ginagawa at aalamin lamang natin ang ating limitasyon ay maaaring makita din natin ang magagandang epekto ng pagteteks sa atin sa halip na ang masasama ang maidulot nito sa atin. Masama lamang naman ang nagiging epekto nito dahil na rin mismo sa atin.

c. Rekomendasyon
Nais naming e-rekomenda na palawakin pa sana itong pananaliksik. Maari din na hanapin pa o alamin ang iba pang masasamang epekto ng pagteteks sa ating wika. Maaari rin itong palawakin pa sa pamamagitan ng pagbibigay pa ng mga konkretong halimbawa o sa pamamagitan ng pagsasagawa ng interbyu sa mga taong kasangkot ditto. Maari rin nilang isama ang iba pang teknolohiya bukod sa pagteteks tulad ng “YM” sapagkat hindi rin tama ang paggamit natin ng wika ditto. Kung maari ay pwede rin isama ang epekto ng pagteteks hindi lamang sa ating wika kundi pati sa ating kultura o sa iba pang bagay na maaaring makatulong sa atin.

Pagsapit ng Gabi: 1Lam ay Tulog?

Pagsapit ng Gabi: 1Lam ay Tulog?
Pananaliksik na Gawa Nina:
Khristell Karen Carpiso
Anjelica San Diego
Eunice Santiago
Joy Eunice Boniol
Ipinasa Kay:
Ma'am Beverly Siy
Kabanata 1-Panimula
PANUKALANG PAHAYAG
Ang pagtulog sa gabi ay may mabuting naidudulot sa mga kabataan ng 1Lam mula sa Kolehiyo ng Komersiyo sa Unibersidad ng Santo Tomas.
PAGLALAHAD NG SULIRANIN
Ang pagaaral na ito ay tungkol sa pagtulog sa gabi ng mga kabataan lalo na ng 1Lam, sa komersiyo. Isinasaad sa pagaaral na ito ang mga pangunahing dahilan ng pagtulog sa gabi at mga epekto nito kapag ang mga nasabing kabataan ay hindi natutulog sa gabi. Ngayon, bakit nga ba gabi at hindi umaga ang pagtulog? May maganda o masama bang epekto ang hindi pagtulog sa tamang oras at panahon? Ito ang mga katanungan na umudyok sa aming grupo na alamin ang mga kaalaman na napapaloob dito. Maliban pa dito, nais ng grupo na bigyan linaw pa ang aspetong ito dahil nalaman at naobserbahan ng grupo na hindi pa sapat ang mga pagaaral na nagtatalakay sa pagtulog sa gabi. At mula sa impormasyon na ito, hindi pala naging malawak ang kaalaman ng mga tao, sila ngayo'y inaabuso ng aspeto na ito.
REBYU NG PAGAARAL
Ayon sa pananaliksik ng grupo, walang sinoman sa mga Pilipino ang nagtangkang magsiyasat sa paksang ito. Tanging ang mga eksperto mula sa iba't-ibang panig ng mundo ang nagbigay-pansin dito. Ngunit ang mga naunang pag-aaral ay hindi pa sapat. Piling mga paksa lamang ukol sa pagtulog ang napag-aralan. Isa na dito ang pagaaral ni Dr. Stephen na pinamagatang "Alcohol and Sleep". Kanyang inilahad kung paano ang alkohol ay nakapagbibigay epekto sa pagtulog. Isa pa ay ang pagaaral ni Dr. Thomas Scammell na binigyang-pansin ang iba't-ibang hakbang sa pagtulog at ang mga katangian nito. Sa pagaaral naman ni Dr. Richard Ferber ay tinalakay ang pagkakaiba-iba ng pagtulog base sa edad.
HALAGA
Mahalaga ang pananaliksik sapagkat kung mapapansin ay tila isang mababaw na paksa lamang ito ngunit kung susuriin ay matutunghayang ito'y isang kumplikadong usapin. Makakatulong din ito sa mga kabataang nais bigyan-pansin ang nakagawiang pagtulog sa gabi. Hinahamon din ng pananaliksik ang pinagmulan ng kinasanayang oras at panahon ng pagtulog.
KONSEPTWAL NA BALANGKAS

Ayon sa balangkas, ang pananaliksik na ito ay umaayon lamang sa mga epekto at dahilan ng hindi pagtulog sa gabi. At mula dito, bibigyang kongklusyon ang mga nakalap na impormasyon. Sa pamamagitan ng konsepto na ito makikita ang magiging daloy ng pagaaral.
LAYUNIN
Ang layunin ng pananaliksik na ito ay ang mga sumusunod:
  • Magbigay kontribusyon sa siyensiya ng mundo
  • Nais magbigay ng karagdagang impormasyon sa lipunan tungkol sa mga mahahalagang aspeto ng pagtulog sa gabi at sa umaga
  • Malaman ang mga dahilan at epekto ng hindi pagtulog sa gabi ayon sa mga paniniwala na makakalap
  • Gusto din ipakita ang katotohanan ng mga ginagawa ng mga kabataan ngayon

METODOLOHIYA

Ang ginamit ng grupo para sa pananaliksik na ito ay ang survey method. Mula dito, ang grupo ay gumawa at magpapakalat ng questionnaire na pinasagutan naman sa mga estudyante ng 1 – Lam Komersiyo, Unibersidad ng Santo Tomas. Ang nakalap na sagot ay ang pangunahing suporta sa pananaliksik na ito. Dagdag dito, ang bawat miyembro ng grupo ay nagdagdag ng pananaliksik upang lalo ng makakatulong sa pagaaral na ito.

SAKLAW

Ang pananaliksik na ito ay sumasaklaw lamang sa mga estudyante ng 1 – Lam, kursong komersiyo ng Unibersidad ng Santo Tomas. Nais lang din bigyang kahalagahan ang epekto, dahilan ng suliranin o ang paksa na tumutukoy sa pagtulog sa gabi.

DALOY NG PAGAARAL

Ang grupo ay ninanais na magkaroon ng organisadong plano kung kaya’t napagdesisyonan na ang daloy ng pagaaral ay ihahantulad o ibabase sa konseptuwal na balangkas. Una muna ay sisiyasatin ang ilang kaukulang impormasyon ukol sa pagtulog. Isusunod ang pagbibigay epekto at dahilan sa dalawang oras at panahon ng pagtulog. Ang lahat ng impormasyon ay lilipunin upang mapatunayan na tama o mali ang hypothesis.

KABANATA II – KATAWAN

SMALL PANIMULA

Lahat ng tao sa mundo ay halos ibinibigay ang one – third n gating buhay sa pagtulog. Kailangan natin ang matulog dahil ito ang nakakatulong upang ibalik ang ating enerhiya upang gamitin ito sa umaga. Pero ano nga ba talaga ang pagtulog at ano nga ba nangyayari sa atin pag tayo ay tulog? Totoo nga ba na importante ang panahon o oras ng pagtulog?

Totoo na ang tao ay natutulog at dito tayo ay nagpapahinga ngunit katit gaano ang tao kahimbing matulog, ang utak natin ay patuloy pa rin sa pagandar o sa kanyang gawain. Tayo ay humihinga at ang mga puso natin ay tumitibok na hindin na kailangan n gating pagalala. Pwede rin tayo ay umiikot na sa ating pagtulog sa kama o kaya magsalita at maglakad – lakad kahit saan. Tayo kasi ay kontrolado n gating utak habang ang lahat ay tulog. Kaya hindi totoo na utak natin ay nagpapahinga, maaring ibang parte nito pero hindi lahat, patuloy silang nagtatrabaho. Sa katunayan, may parte pa ng utak na kung kalian tayo ay tulog, sila ay aktibong – aktibo. Ito ay dahil dapat nilang maging alerto sa posibleng kapahamakan. Maaring isang ingay o sakit ang makagising sa atin – yan ang isang parte ng ating utak kung saan siya ang nagsasabi kung kalian dapat ang isang indibiduwal ay magigising at tingnan ang mga pangyayari.
Ngayon, ang tao ay natutulog sa iba’t ibang kadahilanan. Maaring siya ay natutulog dahil naiinitan, naiinip, nakainum ng alak o kaya nakadrugs. Ang pagkain din ay pwede, pagod sa trabaho o kaya dahil sa kinsanayan nating panahon ng pagtulog. Maaring gabi o umaga ito. Ngunit kung inyong titingnan halos lahat ay natutulog sa gabi. Ayon sa mga pagaaral, marahil daw ito ay dahil nakaugalian na pattern ng pagtulog at ito ay may koneksyon sa iyong lugar. Kaya ga pagtayo ay nagibang bansa, ang utak ay nagkakaroon ng kaguluhan o mas kilala natin bilang “jet lag”. Dahil ito ay naninibago sa internal clock kung tawagin ng mga eksperto na kinasanayan mo at ang bagong oras na ito.

Dagdag dito ay dahil nagbibigay ng magandang kapaligiran ang pagtulog sa gabi upang makapagtrabaho ang utak n mabuti at ng walng istorbo ayon ito sa pinagsama – samang ideya ng pananaliksik na natuklasan ng grupo.

SMALL KATAWAN

MULA SA MGA DATOS
Marami sa mga eksperto ang sinubukan ng pagaralan ang pagtulo sa paggamit ng volunteers at dito sila ay inoobserbahan. Mula sa kanilang mga natuklasan wala dito ang naging tiyak o kongkreto upang sagutin ang mga katanungan ng grupo.
Ayon sa mga nakalap na datos, ang depinisyon ng pagtulog ay nasa estado ng pagkawalang-malay ng isang tao kung saan ang tao ay nagpapahinga. Sa estadong ito, ang utak ay nagiging responsive sa ating internal stimuli. Ang pagtulog ay inuugnay sa coma. Ang Coma ay isang pagkawalang-malay kung saan ang tao ay nagpapahinga. Ang pagtulog ay esensyal para sa normal at maayos na paggalaw ng ating katawan. Ito ay isang komplikadong physiological phenomenon na ang mga siyentista ay hindi maintindihan.
Noon, ang pagtulog daw ay isang passive state. Subalit, ang pagtulog ay kilala bilang isang prosesong dinamiko at ang ating mga utak ay aktibo habang tayo ay tulog. Ang pagtulog ay may apekto sa ating pisikal at mental na kalusugan, at ito ay esensyal para sa ating normal functioning sa lahat ng sistema n gating katawan, kasama ang immune system. Ang epekto ng pagtulog sa immune system ay nagbubunga ng paglaban at makaiwas sa mga sakit. Sa tao, naipakita na ang metabolic activity ng utak ay nababawasan pagkatapos ng 24 na oras sa ating paggising. Ang Sleep Deprivation ay nagbubunga ng pagbawas ng temperatura ng isang katawan, pagbawas ng immune system function na sinusukat ng white blood cells (ang mga sundalo sa ating mga katawan), at ang pagbawas ng paglabas ng growth hormones. Ang sleep deprivation ay sanhi din ng pagtaas ng heart rate variability.

Para gumana ng maayos ang ating nervous system, kailangan natin ng pagtulog. Ang sleep deprivation, ginagawang drowsy ang isang tao at hindi ito makapagconcentrate sa sususnod na araw. Ito ay nagdudulot din ng memory impairment at physical performance at binabawasan ang abilidad na gumawa ng mathematical calculations. Pag nagpatulog ang sleep deprivation, maaari tayong magkaroon ng hallucinations at mood swings.
Ang Pagtulog ay may ibat’ ibang estado ng buhay at ang mga sanggol ay may pinakamaraming total sleep time sa lahat ng age group. Ang kanilang oras ng pagtulog ay maaaring ihati sa madaming periods. Sa newborns, ang total sleep duration nila sa isang araw ay 14-16 na oras. Sa pinakaunang buwan ng kanilang pagkabuhay, ang oras ng kanilang pagtulog ay nababawasan; sa edad na 5-6 na buwan, ang kanilang pagtulog ay ay nangyayari sa overnight period with at least sa isang idlip sa isang araw.
Sa mga matatanda, ang pagtulog sa 8-8.4 na oras ay considered na fully restorative. Sa ibang kultura, ang total sleep ay hinahati sa overnight sleep period ng 6-7na oras at ang pag-idlip ng 1-2 oras. Ang iba ay maaring kailangan ng konting tulog katulad ng 5 oras o sa pinakamahaba na 10 oras araw-araw. Ang kahabaan ng oras ng pagtulog ng isang tao ay depende din kung siya ay deprived sa kanyang pagtulog sa mga nakaraang araw. Ang konting pagtulog ang nagkakaroon ng “sleep debt”. Itong debt ay kailangang i-adjust sa pamamagitan ng pagtulog ng mahabang oras sa mga susunod na araw. Ang mga taong natutulong ng konting oras ay may sakit sa judgment at reaction time.
Ang tao na nasasama sa hanay na mga old age ay natutulog ng magaan at sa maikling oras lamang, habang sila ay tumatanda. Sa mga matandang matanda na, ang oras na nagagamit sa stage III at IV ay nababawasang ng 10-55% at ang oras sa stage II at tumataas ng 5% kumpara sa kabataan, na nagpapakita ng overall na pagbawas ng total sleep duration.
Ngayon may mga ibang bagay na pwedeng baguhin ang balance ng mga neurotransmitters at makakaapekto ito sa ating pagtulog at paggising. Ang mga caffeinated drink (halimbawa, kape) at mga gamot (halimbawa, diet pills) ay nagsi-stimulate ng ibang bahagi ng utak at maaaring maging sanhi ng mahirap na pagtulog. Maraming gamot na prescribed para gumaling ang depression suppress ng REM sleep. Ang mga taong naninigarilyo ay madalas na matulog ng magaan at nababawasan ang REM sleep nito. Ang mga taong mabigat magyosi ay maaaring gumising pagkatapos ng 3-4 na oras sa pagtulog dahil sa nicotine withdrawal. Ang ibang taong may insomnia ay maaaring gumamit ng alcohol. Maaaring ang alcohol ay makatulong sa magaan na pagtulog ng tao, nakakabawas naman ito sa kanilang REM sleep at masmalalim at more retorative ang kanilang stage ng tulog. Bagkos, nilalagay sila sa masmagaan na mga stage ng tulog kung saan makakagising sila agad.
May pattern ang ating pagtulog ayon kay Doktor Thomas Scammell, sabi dito sa kanyang siyentipikong pagaaral, mas naibibigay ng oras na gabi ang panahon na kailangan ng ating katawan. Ito ay napatunayan ng kanyang suriin at eksperimentuhan ang isang volunteer na nagbigay kaalaman ng malaking impluwensya ng pagtulog sa oras at kapaligiran nito. Gabi ang naging sagot ditto ngunit ito ay kinokontra ng mga taong natutulog sa umaga ayon naman sa isang surbey na ipinakalap ng USA. Kaya ditto nagkaroon ng usap – usapan ngunit wala ang naging tiyak at sigurado. At karamihan lamang sa siyensya ang sumangayon sa gabi.
Sa teoyolohika naman sinabi na sila ay umaayon sa gabi dahil ito ang araw ng pagtulog ng Diyos at tayo nga naman ay anak ng Diyos kaya ito ay ating nagaya at nakagawian ayon na rin sa ting mga ninuno.
Dahil sa tungkulin ng pagtulog ay hindi pa tuluyang alam, ang eksaktong bilang ng oras ng isang tao na matulog ay walang nakakaalam. Ayon sa ibang tao, nakakapagtrabaho sila optimally na may 3-5 oras na tulog gabi-gabi, samantalang ang iba ay umaamin na kinakailangan ng 8 oras ng tulog gabi-gabi (o masmarami pa) para makapagtrabaho ng maayos. Ang pagtulog sa gabi ang naging tiyak para sa kanila at dahil sila din ay nagsaliksik mula dito. Mas nakararami ang umamin na ang gabi ang panahon ng kanilang pagtulog.

MULA SA SURBEY
Ayon sa istatistikong pagaaral sa pinakalap na surbey, mula sa kwarentang estudyante (40) ng 1-Lam, may 37 ang umayon sa pagtulog sa gabi sa mga maraming dahilan at ang naging karaniwang dahilan dito ay ayon sa kanilang kapaligiran, nakaugalian at kagustuhan na gabi ang pagtulog. Marahil siguro sa magandang epektong nararanasan nila mula dito. Katulad na lamang na mayamang pagkakatawan, malakas na enerhiya at mabilis na pagkagalaw para sa araw – araw ayon sa kanila. Ngunit mayroon din ang hindi umaayon sa pagtulog sa gabi at pinanigan ang pagtulog sa umaga. Ayon sa kanila, kaya daw nila hindi pinili ang pagtulog sa gabi ay mas nagkakaroon sila ng lakas pag gabi at nanghihina sila pag umaga. Doon sila gumagawa ng kanilang mga gawain. Ang isa naman ay ayaw masikatan ng araw kaya umaga ang oras ng kanyang pagtulog at habang isa ay hindi ayon sa kanyang nakasanayan ang pagtulog sa gabi.

KABANATA III – PANG WAKAS

SMALL PANGWAKAS

Base sa mga pananaliksik ng grupo tungkol sa paksa, napansin naming ang mga pagaaral dito ay masyadong siyentipiko at lahat sila ay nakatutok sa koneksyon sa katawan. Katawan na gusting gusto nilang pagaralan dahil maraming tao na ang nagtatanong at humihinge ng sagot mula sa mga pangyayari na napapaloob sa katawan at mismo sila ay nagtataka na din dito. Kami naman ng grupo ay sumasangayon sa pahayag na ito.
Ang pagtulog sa gabi ay magandang paksa kung paguusapan ngunit kont lamang sa atin ang interesado mula dito at kadalasan nga ay ito ay ang mga siyentipiko. Ayon kasi sa isang pagaaral, ang mga tao ngayon ay iniisip na ito ay walang kwentang bagay king paguukulan ng panahon dahil ano nga ba naman ang mapapa nil kung ito ay malalaman, katwiran nila. Nakakalungkot man isipin ngunit ito ang totoo.
Ngayon, ang pagtulog ay dapat natin pahalagahan dahil dito tayo kumukuha ng enerhiya para sa araw – araw kahit ito ay mapagabi man o umaga. Hindi kaya ng katawan ang hindi matulog dahil ito ay magdudulot ng kahinaaan at maaring sakit. Ang ating pagtulog ay pwedeng maapektuhan ng iba’t ibang klaseng bagay. Maaring dahil sa paginum ng kape, kapaligiran, at oras ng pagtulog.

Sa Pilipino, natural ang matulog ayon sa oras ng Pilipino kaya pag tayo ay nagpupunta ng ibang bansa, nagiiba ito. Nahihirapan tayo makibayan dito. May pattern na sinusunod ang pagtulog ngunit wala ang nagsabi ng tiyak na oras. Lahat lang ng pagaaral ay nakita na ang gabi ang pinakamagandang oras at panahon ng pagtulog sahil sa ibinibigay nito ang mga kinakailangan ng magandang pagtulog para sa ating katawan. Malaki din ang naging implumensya ng nakaguwian o tradisyon na ito na itinanggap na ng buong mundo. Ngunit hindi nito isinasasara ang ideya ng pagtulog ng ibang tao sa umaga, iba lang kasi ang pananaw nila mula ditto. Ang mga siyentipiko, teoyolohika at simpleng tao ay umayon dito.
Mula naman sa ikinalat na surbey para sa mga estudyante ng 1Lam mula sa Kolehiyo ng Komersiyo sa Unibersidad ng Santo Tomas, ang lahat ay sumagot ng maayos at mahusay. Kanilang naipaliwanag ng husto ang mga dahilan kung bakit mas napili nila ang pagtulog sa gabi o sa umaga. Ang mga impormasyong nakalap ay tunay na nakatulong sa pananaliksik sapagkat naging detalyado ang kanilang mga opinyon.

KONGKLUSYON

Mula sa pananaliksik ng grupo at sa mga nakalap na datos, natuklasan na ang pagtulog sa gabi ay may mga magagandang epekto hindi lamang sa isang indibidwal kundi pati sa komyunidad. Napagalaman din ng grupo na kung iisipin ay napakalalim at napakalawak ng kaalaman ng tao tungkol sa pagtulog sa gabi. Hindi lang pala ito biglang sumulpot, ito ay may siyantipikong pag-aaral. Halimbawa na lamang ang mga doktor na nagbigay panahon upang pag-aralan ang bawat estado at personalidad ng pagtulog sa gabi. Hindi lamang iyon, ang mga kabataan pala ay alam ang halaga, dahilan, at epekto ng paksa. Ngunit nakakalungkot malaman na wala man lamang nagtangkang Pilipino lalo na estudyante na bigyang pansin ang kinasanayang ito. Malimit inaabuso pa ito.
Dito nasabi naming na ang panukalang pahaya ng grupo ay tama at napatunayan ng mga nakalap na datos.

REKOMENDASYON

Buhat sa pag-aaral ng grupo, hinihikayat namin hindi lamang ang mga kabataan kundi ang lahat na matulog sa tamang oras upang mapangalagaan ang ating kalusugan. Ang grupo ay kumakatok sa iba pang mananaliksik na bigyang pansin din ang mga sa unang tingin ay simpleng pag-aaral lamang ngunit kung susuriin ay makapagbibigay ng mga bagong kaalaman. Nais din irekomenda ng grupo na ipagpatuloy pa ang pananaliksik na ito at kung nanaisin ay maaaring gamiting basehan ang aming naunang pananaliksik.