Friday, February 27, 2009

pananaliksik sa filipino

“Pananaliksik sa Filipino”
Mga Kasapi:
Inere, Christine Joy
Orina, Jobelle
Garcia, Darien Rose
Concepcion, Noeli
Dellomos, Richelle
1-LAM

I. Big Panimula
a. Panukalang Pahayag

Masama ang epekto ng pagteteks sa ating wika para sa mga estudyante ng 1-lam sa UST College of Commerce..

b. Paglalahad ng Suliranin
Ang pananaliksik na ito ay patungkol sa masamang epekto sa ating wika ng pagteteks. Naobserbahan ng aming grupo na karamihan o di kaya ay halos lahat ng estudyante na kabilang sa 1-LAM ay nakakalimutan o pinababayaan ang tamang paggamit ng ating wika. Hindi na nila ito pinapahalagahan at madalas ay hinahalo pa ito sa wikang banyaga.. Nais sana ng grupo naming na baguhin ang sitwasyong ito. Ano kaya ang dahilan kung bakit naging ganto ang sitwasyon? Anu-ano kaya ang mga maaari naming gawin upang masolusonan ito? Sa paanong paraan naming ito mababago? Ano ang magiging impluwensya ng aming pananaliksik? Sapat na ba ang aming gagawing pananaliksik para malutas ito? Ito ang ilan sa mga tanong na nilalayon sagutin ng aming grupo upang makatulong sa pag-unlad ng ating wika.

c. Rebyu o Pag-aaral
Sa kasamaang palad ay nabigo kami sa paghahanap ng mga libro o kahit ibang klase ng mga babasahin na makakatulong sa aming pananaliksik. Ngunit kami ay nakahanap ng ilang artikulo sa internet na sumusuporta sa aming pananaliksik. Ang mga artikulong “does text messaging harm students’ writing skills” na isinulat ni Sara Ring, “text messages harm written language” at “technology marches ahead, grammar gets worse” ay nagsasabi na kitang-kita na ang masamang epekto na dinudulot nang pagteteks. Ang tatlong artikulo na ito ay tumatalakay sa paghina ng mga kabataan, hindi lamang sa Pilipinas ngunit pati na rin sa ibang parte ng mundo, sa paggamit at pagsulat ng kanilang lenggwahe. Nakita rin namin ang artikulo na “wikang Filipino at ang Paghabi nito sa kamalayan ng mga Pilipino” na nagpapahalaga sa ating wika. Sa katunayan ay nakahanap kami ng isa ring pananaliksik na tumatalakay rin sa mga epekto ng pagteteks na may pamagat na “effects of text messaging on Filipino Culture.”

d. Layunin
Nais naming maimpluwensiyahan ang mga estudyante na pahalagahan at gamitin nang tama ang ating wika. Nais naming ipakita sa kanila ang importansya ng ating wika at ito ay dapat na ginagamit nang tama. Isa din sa layunin ng aming grupo ay mabigyang impormasyon ang iba pang mga kabataan sa Pilipinas na patuloy na ginagamit ang ating wika sa di-tamang paraan. Sa pamamagitan ng aming pananaliksik ay makakatulong na makita nang mga kabataan ang kagandahan ng ating wika.
Ang pangkahalatang layunin nang aming grupo ay mabalik ang ating wika sa dati nitong kalidad. Layunin naming na mabigyang impormasyon ang mga kabataan sa kahalagahan ng ating wika at sa masamang epekto na naidudulot nang ating mga gawa sa ating wika.

e. Halaga
Ang pananaliksik na ito ay nalalayon na mabigyang importansya ang ating wika. Maaaring makapulot ang ibang tao ng kaalaman sa pamamagitan ng aming pananaliksik. Maaari itong maging kasangkapan upang lubos nating mapaganda ang ating wika. Sa pamamagitan ng aming gagawing pag-aaral ay matutulungan na makita ng kabataan na hindi natin dapat ito binabalewala.
Mahalaga ang aming pananaliksik dahil ito ay nagbibigay ng karagdagang impormasyon na kakailanganin ng mga kabataan upang malaman nila ang ginagawa nilang mali . Sa pamamagitan ng aming pananaliksik ay maari kaming makatulong na mapabuti ang sitwayon ngayon ng ating wika.

f. Konseptuwal na Balangkas

g. Metodolohiya
Ang aming grupo ay nais gumamit ng iba’t-ibang metodolohiya upang maisagawa ang aming pananaliksik. Nais naming magkaroon ng mga interbyu o di kaya ay survey upang aming malaman ang iba’t-ibang opinion ng aming mga kamag-aral ukol sa usaping ito.. Sa pamamagitan nito ay makikita din namin kung paano nila pinapahalagahan ang ating wika. Ang isa pang paraan ng pananaliksik na nais namin gawin ay sa pamamagitan ng pagkuha ng impormasyon sa mga libro at sa ating teknolohiya. Ang paraan na ito ay aming isinama upang makakalap pa ng karagdagang impormasyon na maaaring magamit na halaw sa mga babasahin na mayroon nang katibayan. Importante rin na gamitin naming ang aming obserbasyon na basehan sa paggawa ng aming pananaliksik.

h. Saklaw at Delimitasyon
Ang napili naming saklaw ay aming binase sa panahon na naka-ukol upang magawa ang pananaliksik. Dahilan sa maikli na panahon na nakalaan dito ay napagdesisyunan namin ang mga estudyante lamang ng 1-LAM sa UST Kolehiyo ng Komersiyo ang pag-aralan at pag-ukulan ng mga interbiyu at survey. Bukod dito, napag-usapan din namin na sa maraming masamang epekto ng pagteteks sa ating wika ay nais lamang naming talakayin ang maling paggamit ng ating wika, hindi pagbibigay kahalagahan ng kabataan dito, ang pagkawala ng kagandahan nito at ang posibilidad na dahil sa pagteteks ay mapigilan ang pagkakataong umunlad ang ating wika.

i. Daloy ng pag-aaral
Ang unang parte ng aming pananaliksik ay tatalakay sa introduksyon ng aming paksa. Ipapaliwanag nito ang kaligiran ng paksa na aming nais talakayan. Ang pangalawang parte ng aming big katawan ay hinati namin sa tatlo. Ang unang kabanata ay tatalakay sa mga obserbasyon na ginawa ng aming grupo. Nais naming isama ang obserbasyon dahil importanteng maipahayag naming ang aming mga napapansin at opinyon. Ang pangalawang kabanata ay ilalaan namin para sa resulta ng aming mga isinagawang survey. Ito ang magsisilbing konkreto na halimbawa o katibayan na susuporta sa aming paksa. At ang pangatlong kabanata ay para sa mga impormasyong maari namin makuha mula sa mga aklat, babasahin at sa pamamagitan ng teknolohiya.

II. Big Katawan
a. Small Panimula
Ang aming paksa ay tumatalakay sa mga masamang epekto ng pagteteks sa ating wika. Naobserbahan namin ang maling paggamit ng mga kabataan sa ating wika ngayon at alam din naming nakakaapekto na ito sa ating wika. Mayroon ngang magagandang epekto ang pagteteks sa ating wika ngunit nais naming talakayin ang mas kapansin-pansin na masasamang epekto nito.
Ang aming pananaliksik ay nakatutok lamang sa mga estudyante ng 1-LAM sa UST College of Commerce. Ito ay nakatutok lamang sa 1-LAM sapagkat sila ang napili namin upang magsilbing simbolo ng mga kabataan sa Pilipinas na ginagamit sa pagteteks an gating wika. Ang sitwasyong aming tinatalakay ay nakabase sa sitwasyong aming nakikita sa ngayon at ang maaari pang maging resulta nito sa hinaharap.
Ito ay aming isinagawa sa pamamagitan ng aming mga obserbasyon at mga datos na aming makukuha na makakapagpatunay na mayroon ngang masamang epekto sa wika ang pagteteks. Ang pananaliksik na ito ay aming gagawin upang imulat ang mata ng mga kabataan sa mga maaaring maging epekto ng kanilang mga aksyon. Layon nito na baguhin ang sitwasyon ng kasalukuyan at ang maaring maging eksena ng hinaharap.

b. Small Katawan
*Unang Kabanata*

Ito ay aming ilalaan sa mga naging obserbasyon ng grupo na mayroong kinalaman sa aming napiling paksa. Aming naobserbahan na totoo ngang maraming kabataan ngayon na gumagamit ng ating wika sa pagteteks. Ang ating wika ay mas nais nilang gamitin sapagkat sila ay mas kumportable dito at mas napapaliwanag nila ng mabuti ang kanilang nais sabihin sa tuwing ito ang kanilang gamit.
Sa aming obserbasyon ay kapansin-pansin talaga ang masasamang naidudulot ng pagteteks sa ating wika.. Madalas na nagtitipid na sila ng salita. Marahil ay hindi naman masama ang pagtitipid ng salita sa tuwing tayo ay nagteteks ngunit hindi naman nararapat na kahit sa ating pagsulat ay tinitipid natin ang ating mga salita.
Isa pang aming naobserbahan ay ang pagsasawalang halaga ng mga kabataan ngayon sa ating wika. Hindi na nila inaalintana kahit na ito ay nagagamit na nila sa maling pamamaraan.
Ilan lamang ito sa mga obserbasyon naming na nakasentro sa 1-LAM. Ang mga resulta ng aming obserbasyon ay lumalabas ang pagsuporta sa aming nais patunayan sa mga kabataan.

*Pangalawang Kabanata*
Ang parte na ito n gaming pananaliksik ay aming inilaan upang ipakita sa inyo ang naging resulta n gaming isinagawang survey.
Wika na ginagamit ng mga mag-aral nang 1-LAM sa pagteteks

Nakita naming higit sa kalahati ng klase ang gumagamit ng salitang Filipino sa kanilang pagteteks at halos sampung mag-aaral lamang ang nagsabing ingles ang kanilang wika na ginagamit. Ipinapakita nito na talagang malaki ang nagiging impluwensiya ng ating pagteteks sa paggamit natin sa ating wika.

Ipinapakita ng illustrasyon na marami sa mga kabataan ngayon ay ipinaghahalo ang dalawang wika sa kanilang pagteteks. Ito ay nagkakaroon ng negatibong resulta hindi lamang sa wikang Filipino ngunit pati na rin sa wikang Ingles. Dahil sa madalas na pagsasama ng mga kabataan sa dalawang wika ay malaki ang posibilidad na humina ang bokabularyo nila sa isa sa dalawang wika at diretso nilang tagalugin ang mga salitang Ingles. Isang halimbawa nito ay ang ginagawa nil sa salitang “research” na kapag tinagalog ay nagiging “risirts” na hindi angkop dahil ito ay dapat na pananaliksik.

Lumalabas rin sa aming survey na totoo ngang naaapektuhan ng pagteteks ang paggamit natin sa ating wika. Ayon sa kanila ay naapektuhan na nito ang paggamit nila sa ating wika sapagkat madalas na silang magkamali sa pagsusulat ng ating wika, humihina na ang kaalaman o bokabularyo nila ukol dito at alam nilang ginagamit na nila ang ating wika sa maling paraan. Sila ay umayon na marahil ay malaki talaga ang naging epekto ng pagteteks sa ating wika ngunit sa halip na positibo ang idulot nitong epekto sa atin ay nagiging negatibo ito.

*Pangatlong Kabanata*
Kaunti lamang ang mga nakuha naming basehan at makakapagbigay ng impormasyon. Sinubukan ng aming grupo na maghanap ng mga libro na maari naming magamit sa aming pananaliksik pati na rin mga babasahin ngunit nabigo kami sa paghahanap. Sa halip na tumigil sa paghahanap ay sinubukan naming maghanap sa internet at gumamit ng teknolohiya. Nakakita kami ditto ng kaunting impormasyon na nakatulong sa aming pananaliksik. Napag-alaman naming na hindi lamang pala ang wika natin ang naapektuhan ng pagteteks ngunit pati ang wika sa ibang bansa. Ayon sa kanila ay nawawalan nang kagalingan ang mga estudyante ngayon pagdating sa pagsulat. Madalas kung paano sila magteks ay sa ganoong paraan din sila nagsusulat. Hindi lamang ang ating wika ang naapektuhan nang pagteteks dahil nakahanap kami ng isang artikulo na nagsasabing pati ang kultura ay naapektuhan na nito. Malaki ang impluwensiya n gating wika sa ating mga Pilipino kaya dapat itong ingatan. Lubha na daw na nakakasama ang “text messaging” na ito sa lenggwahe natin.

III. Big Pangwakas
a. Small Pangwakas

Napatunayan naming base sa mga datos na aming nakuha na malaki ang nagiging impluwensiya ng paggamit natin nang Filipino sa pagteteks sa paggamit natin dito sa pagsusulat. Napansin naming na kadalasan kung paano nila ito ginagamit sa tuwing sila ay nagteteks ay ganoon din ang paggamit nila dito kahit pa sa normal na pagsulat pakikipag-usap nila. Mayroon din namang mga positibong epekto sa atin ang pagteteks sa wikang Filipino ngunit lubha nang kapansin-pansin ang mga negatibo nitong epekto at hindi na ito dapat pang pinapatagal dahil maaari nitong masira ang ating wika mismo.
Ang sitwasyon ay umabot na sa ganito sapagkat hinayaan natin itong mangyari. Hindi natin nilagyan ng limitasyon ang ating sarili hindi laman sa pagteteks ngunit pati na din sa paggamit nito. Naisipan naming marahil sa pamamagitan ng pananaliksik na ito ay mahikayat naming ang aming kapwa mag-aaral at ang iba pang kabataan na gamitin ng tama ang ating wika. Umaasa kami na mahihikayat naming silang baguhin ang kanilang nakasanayan. Mababago natin ang sitwasyon na ito kung magsisimula tayo sa ating sarili. Bakit hindi kaya tayo magsimula sa ating sarili upang gayahin tayo o maging halimbawa sa iba. Ngunit hindi pa rin sapat ang pananaliksik na ito upang mabago ito. Marami pa namang paraan upang mabago ito at maaari natin itong subukan upang makatulong sa ating wika.

b. Kongklusyon
Meron din namang magagandang epekto sa atin at sa ating wika ang pagteteks ngunit dahl na rin sa ating mga ginagawa ay nagiging masama ang epekto nito. Sumasang-ayon ang aming grupo na mayroong masasamang epekto ang pagteteks sa ating wika dahil ito ay kitang-kita naman naming. Ngunit hindi naman naming sinasabing puro masam lamang ang epekto nito sa ating wika. Kung magiging responsable lamang tayo sa ating mga ginagawa at aalamin lamang natin ang ating limitasyon ay maaaring makita din natin ang magagandang epekto ng pagteteks sa atin sa halip na ang masasama ang maidulot nito sa atin. Masama lamang naman ang nagiging epekto nito dahil na rin mismo sa atin.

c. Rekomendasyon
Nais naming e-rekomenda na palawakin pa sana itong pananaliksik. Maari din na hanapin pa o alamin ang iba pang masasamang epekto ng pagteteks sa ating wika. Maaari rin itong palawakin pa sa pamamagitan ng pagbibigay pa ng mga konkretong halimbawa o sa pamamagitan ng pagsasagawa ng interbyu sa mga taong kasangkot ditto. Maari rin nilang isama ang iba pang teknolohiya bukod sa pagteteks tulad ng “YM” sapagkat hindi rin tama ang paggamit natin ng wika ditto. Kung maari ay pwede rin isama ang epekto ng pagteteks hindi lamang sa ating wika kundi pati sa ating kultura o sa iba pang bagay na maaaring makatulong sa atin.

1 comment: